SECONDARY & MINOR CHARACTERS

Sayoko
Sayoko by Kaylee
Councilor Han'i
Councilor Han'i
Queen Diana
Diana By Ianthe
Jirou
Jirou
Kouken
Kouken
Maenad of Jupiter
Maenad of Jupiter
Maenad of Mars
Maenad of Mars
Mercurian Maenad
Maenad of Mercury
Mercurian Maenad 	Chibi
Maenad by IIya
Neptunian Maenad
Maenad of Neptune
Plutonian Maenad
Maenad of Pluto
Saturnian Maenad
Maenad of Saturn
Saturnian Maenad
Maenad of Uranus
Venusian Maenad
Maenad of Venus
Queen Diana
Queen Diana
Saturnian Maenad
Queen Diana
Sayoko
Sayoko
Sayoko
Sayoko by Kaylee
Sayoko
Sayoko by Kaylee
Thisbe
Thisbe